, , ,

راه اندازی سیدباکس تورنت ( Torrent Seedbox )

تورنت

یکی از مشکلات ایرانی ها سرعت پایین اینترنت هستش و همچنین سرسام اور بودن قیمت پهنای باند بنابراین کسانی که داخل تراکر های خصوصی هستند و مجبورند تورنت برای نرخ ریتشون بالا بره سید کنند همیشه مشکل داشتند یکی از راه حل اینه یک سیدباکس داخل سرور مجازی راه اندازی کنند و تورنت ها اونجا دانلود سید کنند این آموزش نحوه راه اندازی یک سید باکس تحت سیستم عامل لینوکس و  رابط گرافیکی تحت وب به شما اموزش میده در ضمن این آموزش مورد استفاده کسانی هم که میخواهند تورنت ها به لینک مستقیم تبدیل کنند هم هست

پیش نیازها

سرور مجازی لینوکس دبیان
– فقط این نکته رو به یاد داشته باشین که چون سیدباکس cpu زیادی مصرف میکنه و همچنین I/O هارد و همچنین پورت سرور باید سرور مجازی بگیرین که دارای منابع اختصاصی باشه و با تورنت مشکلی نداشته باشه

خوب به SSH لاگین میکنیم طبق آموزش جلو میریم اول از همه اپدیت سیستم عامل

apt-get update
apt-get upgrade

حالا باید چک نیم ببینیم ایا سرور وب اپاچی از قبل نصب هست یا نه با دستور زیر

dpkg -s apache2

اگر خروجی دستور مثل زیر بود وب سرور اپاچی نصب نشده اگر نه که باید وب سرور پاک کنیم

dpkg-query: package 'apache' is not installed and no information is available
Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,
and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.

 

اگر وب سرور آپاچی نصب شده بود با دستورات زیر پاکش میکنیم

service apache2 stop
apt-get purge apache2 apache2-utils apache2.2-bin apache2-common
apt-get remove apache2
apt-get autoremove

 

نصب Sudo

apt-get install sudo

 

نصب Build Essential

sudo apt-get install build-essential subversion automake libtool libcppunit-dev libcurl3-dev libsigc++-2.0-dev libcppunit-dev curl libncurses-dev

 

نصب Nginx

sudo apt-get install nginx-full

 

نصب Nano

sudo apt-get install nano

 

نصب Screen

sudo apt-get install screen

 

نصب Zip/Unzip/Unrar/7-Zip

sudo apt-get install unzip unrar-free p7zip-full

 

نصب MediaInfo

sudo apt-get install mediainfo

 

نصب Php

sudo apt-get install php5-fpm php5-cli php5-geoip php5 php5-curl php-xml-rss php5-xmlrpc php5-sqlite sqlite

 

نصب GeoIP

sudo wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz
sudo gunzip GeoLiteCity.dat.gz
sudo mkdir -v /usr/share/GeoIP
sudo mv -v GeoLiteCity.dat /usr/share/GeoIP/GeoIPCity.dat

 

نصب XMLRPC

sudo mkdir install
cd install
sudo svn checkout http://svn.code.sf.net/p/xmlrpc-c/code/stable xmlrpc-c
cd xmlrpc-c
sudo ./configure --disable-cplusplus
sudo make
sudo make install

 

نصب libtorrent

cd ..
sudo wget http://libtorrent.rakshasa.no/downloads/libtorrent-0.13.4.tar.gz
sudo tar xvf libtorrent-0.13.4.tar.gz
cd libtorrent-0.13.4
sudo ./autogen.sh
sudo ./configure
sudo make
sudo make install

 

نصب rTorrent

cd ..
sudo wget http://libtorrent.rakshasa.no/downloads/rtorrent-0.9.4.tar.gz
sudo tar xvf rtorrent-0.9.4.tar.gz
cd rtorrent-0.9.4
sudo ./autogen.sh
sudo ./configure --with-xmlrpc-c
sudo make
sudo make install
sudo ldconfig

 

خوب حالا نوبت کانفیک ها میرسه

 

ایجاد فولدرهای ضروری

mkdir -p ~/rtorrent/{.session,watch,download}

 

ادیت کردن فایل rTorrent

nano ~/.rtorrent.rc

جایگزین کردن متن زیر

directory = /var/www/download
session = /var/www/session
#schedule = watch_directory,5,5,load_start=/home/username/rtorrent/watch/*.torrent
port_range = 6882-6892
upload_rate = 0
download_rate = 0
use_udp_trackers = yes
max_uploads = 200
min_peers=10
max_peers=400
check_hash = no
 
# DHT
peer_exchange = yes
dht_port = 1026
dht = auto
 
# Encryption
encryption = allow_incoming,try_outgoing,require,require_RC4,prefer_plaintext,enable_retry
 
# SCGI
scgi_port = localhost:5000

 

تغییر پرمیشن ها

sudo chmod 777 /root/.rtorrent.rc

 

ایجاد فولدرها و تغییر مالکیت آنها

sudo mkdir /var/www
sudo mkdir /var/www/session
sudo mkdir /var/www/rutorrent
sudo mkdir /var/www/download
sudo chown www-data:www-data /var/www
sudo chown www-data:www-data /var/www/session
sudo chown www-data:www-data /var/www/rutorrent
sudo chown www-data:www-data /var/www/download

 

دانلود ruTorrent & Plugins

cd
wget http://dl.bintray.com/novik65/generic/rutorrent-3.6.tar.gz
wget http://dl.bintray.com/novik65/generic/plugins-3.6.tar.gz

 

انزیپ و تغییر مالکیت

sudo tar xvf rutorrent-3.6.tar.gz -C /var/www
sudo tar xvf plugins-3.6.tar.gz -C /var/www/rutorrent
sudo chown www-data:www-data -R /var/www/rutorrent

کانفیگ کردن ruTorrent

sudo nano /var/www/rutorrent/conf/config.php

جایگزین کردن متن زیر

دقت کنید فقط قسمت زیر جایگزین قسمت مورد نظر در فایل اصلی بکنید

$pathToExternals = array(
"php"   => '/usr/bin/php',      // Something like /usr/bin/php. If empty, will be found in PATH.
"curl"  => '/usr/bin/curl',      // Something like /usr/bin/curl. If empty, will be found in PATH.
"gzip"  => '/usr/bin/gzip',      // Something like /usr/bin/gzip. If empty, will be found in PATH.
"id"  => '/usr/bin/id',      // Something like /usr/bin/id. If empty, will be found in PATH.
"stat"  => '/usr/bin/stat',      // Something like /usr/bin/stat. If empty, will be found in PATH.
);

 

اجرای rTorrent با Screen

screen -fa -d -m rtorrent

 

تست کردن اینکه rTorrent به درستی اجرا شده یا نه

sudo netstat -npl | grep rtorrent

 

کانفیگ کردن NginX برای ruTorrent

nano /etc/nginx/sites-available/default

جایگزینی متن زیر

دقت کنید فقط قسمت زیر جایگزین قسمت مورد نظر در فایل اصلی بکنید

server {
 
  root /var/www;
  index index.html index.php index.htm;
 
  server_name localhost;
 
  location / {
    autoindex on;
    try_files $uri $uri/ /index.html;
  }
 
  location /var/www/download {
    autoindex on;
  }
 
  location /RPC2 {
    include scgi_params;
    scgi_pass 127.0.0.1:5000;
  }
 
  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
 
  location ~ .php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;
  #  # NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini
  #
  #  # With php5-cgi alone:
  #  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  #  # With php5-fpm:
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
  }
 
}

 

ریستارت کردن سرویس ها

sudo service nginx restart
sudo service php5-fpm restart

 

کامپایل و نصب ffmpeg

برای کامپایل کردن ffmpeg زمان زیادی لازم هست بسته به نوع cpu شما

sudo apt-get -y install autoconf automake build-essential libass-dev libfreetype6-dev libgpac-dev libsdl1.2-dev libtheora-dev libtool libva-dev libvdpau-dev libvorbis-dev libx11-dev libxext-dev libxfixes-dev pkg-config texi2html zlib1g-dev
 
sudo apt-get install yasm
 
mkdir ~/ffmpeg_sources
 
cd ~/ffmpeg_sources
 
wget http://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-snapshot.tar.bz2
 
tar xjvf ffmpeg-snapshot.tar.bz2
 
cd ffmpeg
 
./configure
 
make
 
make install
 
make distclean
 
hash -r

تموم شد حالا شما میتونید از ادرس زیر به سیدباکس دسترسی داشته باشین

http://ip_address/rutorrent

 

اما یک مشکل امنیتی وجود داره الان هر کسی با دونستن ادرس بالا میتونه از سیدباکس شما استفاده کنه برای حل این مشکل صبق دستورات زیر پیش برین

 

نصب Apache Utilities

sudo apt-get install apache2-utils

 

ایجاد یوزنیم و پسورد برای دسترسی به پوشه ruTorrent

دقت کنید ما یک یوز به نام admin با پسورد دلخواه میسازیم

sudo htpasswd -c /var/www/rutorrent/.htpasswd admin

حالا باید دوباره سرور Nginx کانفیگ کنیم

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

متن زیر جایگزین میکنیم

دقت کنید فقط قسمت زیر جایگزین قسمت مورد نظر در فایل اصلی بکنید

server {
 
  root /var/www;
  index index.html index.php index.htm;
 
  location /rutorrent {
    auth_basic "Restricted";
    auth_basic_user_file /var/www/rutorrent/.htpasswd;
  }
 
  server_name localhost;
 
  location / {
    autoindex on;
    try_files $uri $uri/ /index.html;
  }
 
  location /var/www/download {
    autoindex on;
  }
 
  location /RPC2 {
    include scgi_params;
    scgi_pass 127.0.0.1:5000;
  }
 
  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
 
  location ~ .php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;
  #  # NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini
  #
  #  # With php5-cgi alone:
  #  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  #  # With php5-fpm:
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
  }
 
}

 

در اخر هم سرویس ها ریستارت میکنیم

sudo service nginx restart
sudo service php5-fpm restart

 

در ضمن شما میتونید با استفاده از گوشی آندروید خود سرور مدیریت کنید

برنامه Transdrone نصب کنید از لینک زیر بروی گوش خودتون

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.transdroid.lite

و مطابق آموزش ریر عمل کنید

1. Install “Transdrone”
2. Launch “Transdrone”
3. Hit your device’s menu button and choose Settings
4. Click “Add a server”
5. Enter the following information for your client. You will need to enter the “Advanced settings” menu to change some of the settings.

Server type: rTorrent
IP or domain name: *** Your Server IP or Domain Name ***
Port: 80

In Advanced Settings :

SCGI Folder: /RPC2
Use authentication: Checked
Username: (your username)
Password: (your password)

 

حالا ما سیدباکس تمام وکمال در اختیار داریم

1 پاسخ
 1. razagh
  razagh گفته:

  سلام خسته نباشید مرسی از آموزشتون
  یه سوال داشتم . این ( Torrent Seedbox ) چکار میکنه؟ فایل ها رو از تونت میگیره انتقال میده به سرور لینوکس ؟
  یا از سرور اف تی پی خانگی وصل میکنه به
  ( Torrent Seedbox ) برای ایجاد تورنت؟

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.