سرور مجازی ابری با منابع اختصاصی ایران

با سرورهای ابری ایران پیشداد پرواز کنید ...

پلن دوم سرور ابری - رسپینا ! 2 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 20 GB
Memory 2048 MB
Bandwidth 100 GB
Port Speed 10 G
IPv4

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - مرکز امام

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 250 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن سوم سرور ابری - رسپینا ! 1 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 25 GB
Memory 3079 MB
Bandwidth 10۰0 GB
Port Speed 10 G
IPv4

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - رسپینا

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 250 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن دوم سرور ابری - شاتل ## 1 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 20 GB
Memory 2048 MB
Bandwidth 100 GB
Port Speed 10 G
IPv4 + IPv6

لوکیشن های قابل ارایه
کرج - شاتل

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 325 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن سوم سرور ابری - شاتل ## 5 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 25 GB
Memory 3079 MB
Bandwidth 10۰0 GB
Port Speed 10 G
IPv4 + IPv6

لوکیشن های قابل ارایه
کرج - شاتل

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 325 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن چهارم سرور ابری - شاتل ## 2 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 3 Core
SSD 30 GB
Memory 4096 MB
Bandwidth 2000 GB
Port Speed 10 G
IPv4 + IPv6

لوکیشن های قابل ارایه
کرج - شاتل

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 325 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن دوم سرور ابری - شاتل ! 5 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 20 GB
Memory 2048 MB
Bandwidth 100 GB
Port Speed 10 G
IPv4 + IPv6

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - شاتل

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 325 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن سوم سرور ابری - شاتل ! 5 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 25 GB
Memory 3079 MB
Bandwidth 10۰0 GB
Port Speed 10 G
IPv4 + IPv6

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - شاتل

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 325 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن چهارم سرور ابری - شاتل ! 0 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 3 Core
SSD 30 GB
Memory 4096 MB
Bandwidth 2000 GB
Port Speed 10 G
IPv4 + IPv6

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - شاتل

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 325 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن دوم سرور ابری - فن آوا ! 0 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 20 GB
Memory 2048 MB
Bandwidth 100 GB
Port Speed 10 G
IPv4+IPv6

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - فن آوا

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 325 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن سوم سرور ابری - فن آوا ! 0 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 25 GB
Memory 3079 MB
Bandwidth 10۰0 GB
Port Speed 10 G
IPv4+IPv6

لوکیشن های قابل ارایه
تهران -فن آوا

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 325 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن چهارم سرور ابری - فن آوا ! 0 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 3 Core
SSD 30 GB
Memory 4096 MB
Bandwidth 2000 GB
Port Speed 10 G
IPv4+IPv6

لوکیشن های قابل ارایه
تهران -فن آوا

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 325 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن دوم سرور ابری - ترافیک بالا فن آوا ! 0 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 20 GB
Memory 2048 MB
Bandwidth 100۰۰ GB
Port Speed 10 G
IPv4+IPv6

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - فن آوا

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 325 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن دوم سرور ابری - فناپ 2 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 20 GB
Memory 2048 MB
Bandwidth 100 GB
Port Speed 10 G
IPv4+IPv6

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - فناپ

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 350 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن سوم سرور ابری - فناپ 2 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 25 GB
Memory 3079 MB
Bandwidth 10۰0 GB
Port Speed 10 G
IPv4+IPv6

لوکیشن های قابل ارایه
تهران -فناپ

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 350 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن چهارم سرور ابری - فناپ 3 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 3 Core
SSD 30 GB
Memory 4096 MB
Bandwidth 2000 GB
Port Speed 10 G
IPv4+IPv6

لوکیشن های قابل ارایه
تهران -فناپ

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 350 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن دوم سرور ابری - ترافیک بالا فناپ 12 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 20 GB
Memory 2048 MB
Bandwidth 10000 GB
Port Speed 10 G
IPv4+IPv6

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - فناپ

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 350 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن دوم سرور ابری - رسپینا جردن ! 1 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 20 GB
Memory 2048 MB
Bandwidth 100 GB
Port Speed 10 G
IPv4

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - رسپینا جردن

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه ۲۸۰ تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن سوم سرور ابری - رسپینا جردن ! 2 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 25 GB
Memory 3079 MB
Bandwidth 10۰0 GB
Port Speed 10 G
IPv4

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - رسپینا جردن

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 280 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن چهارم سرور ابری - رسپینا جردن ! 1 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 3 Core
SSD 30 GB
Memory 4096 MB
Bandwidth 2000 GB
Port Speed 10 G
IPv4

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - رسپینا جردن

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 280 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن دوم سرور ابری - رسپینا جردن 0 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 20 GB
Memory 2048 MB
Bandwidth 100 GB
Port Speed 10 G
IPv4

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - جردن

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 280 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن سوم سرور ابری - رسپینا جردن 0 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 25 GB
Memory 3079 MB
Bandwidth 10۰0 GB
Port Speed 10 G
IPv4

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - جردن

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 280 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن چهارم سرور ابری - رسپینا جردن 0 موجود است


مشخصات فنی سرور

CPU 3 Core
SSD 30 GB
Memory 4096 MB
Bandwidth 2000 GB
Port Speed 10 G
IPv4

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - جردن

ترافیک به‌صورت یک به یک است
هر گیگ ترافیک اضافه 280 تومان است
نیاز به احراز هویت کامل دارد

پلن دوم ابری - نامحدود


مشخصات فنی سرور

CPU 2 Core
SSD 20 GB
Memory 2048 MB
Port Speed 10 G
IPv4+IPv6

لوکیشن های قابل ارایه
تهران - فن آوا/رسپینا

نیاز به احراز هویت کامل دارد