در این قسمت شما می توانید IP ها و سرعت دانلود از سرورهای ما در موقعیت مکانی های متفاوت را مورد سنجش قرار دهید

 • IPv4
 • ۱۰۸.۶۱.۲۱۰.۱۱۷
 • ۱۰۸.۶۱.۱۹۸.۱۰۲
 • ۱۰۸.۶۱.۲۰۹.۱۲۷
 • ۱۰۸.۶۱.۱۹۶.۱۰۱
 • ۱۰۸.۶۱.۲۰۱.۱۵۱
 • ۴۵.۳۲.۱۰۰۱۶۸
 • ۱۰۸.۶۱.۲۱۲.۱۱۷
 • ۱۰۸.۶۱.۱۴۹.۱۸۲
 • ۱۰۷.۱۹۱.۵۱.۱۱۲
 • ۱۰۸.۶۱.۱۹۴.۱۰۵
 • ۱۰۸.۶۱.۱۹۳.۱۶۶
 • ۱۰۴.۱۵۶.۲۳۰.۱۰۷
 • ۱۰۸.۶۱.۲۲۴.۱۷۵
 • ۱۰۴.۱۵۴.۲۴۴.۲۳۲
 • ۱۰۸.۶۱.۲۱۹.۲۰۰
 • ۲۱۷.۱۲.۲۰۰.۲۰۰
 • ۵.۳۴.۱۸۳.۱۸۳
 • ۲۱۷.۱۲.۲۰۲.۷
 • ۱۰۷.۱۸۱.۱۶۱.۱۳۱
 • ۱۹۵.۱۲۳.۲۰۸.۲۰۸
 • Server Location
 • Frankfurt, DE
 • Amsterdam, NL
 • Paris, France
 • London, UK
 • Tokyo, Japan
 • Singapore, Singapore
 • Sydney, Australia
 • New York, Newjersy
 • Chicago, Illinois
 • Seattle, Washington
 • Atlanta, Georgia
 • Silicon Valley, California
 • Dallas, Texas
 • Miami, Florida
 • Los Angeles, California
 • Dronten, Netherlands
 • Kharkov, Ukraine
 • Sofia, Bulgaria
 • Los Angeles, United States
 • Riga, Latvia